Kolumny DSM 

Kolumny DSM

Kolumny DSM (Deep Soil Mixing) – to funkcjonalny system wzmacniania gruntu pod realizację inwestycji, związanych m. in. ze wznoszeniem budynków czy budowli infrastruktury technicznej. Rozwiązanie to stosowane jest w przypadku gruntów o słabej nośności i polega na wykonaniu określonej w projekcie liczby pojedynczych kolumn. Istotne jest również odpowiednia średnica i głębokość oraz zachowanie właściwych odstępów – zgodnie z wytycznymi. Na podbudowie w postaci kolumn DSM, najczęściej stawiane są budowle liniowe komunikacyjne (np. drogi), hydrotechniczne (np. wodociągi), a także konstrukcje mostowe czy wiadukty.

Niewątpliwą zaletą wykorzystania technologii tworzenia kolumn DSM, jest niska wibracja, brak wstrząsów oraz umiarkowany hałas. Dzięki temu, technologia DSM ma minimalny niepożądany stopień oddziaływania na środowisko naturalne. Dobrze sprawdza się też w otoczeniu obiektów architektonicznych wrażliwych na tego typu czynniki. Kolejną korzyścią kolumn DSM jest brak urobku i wydatków towarzyszących (np. wywóz, rozparcelowanie) oraz stosunkowo niskie koszty wykonania. Dopuszczalne obciążenia kolumn DSM są jednak dużo mniejsze, niż ma to miejsce w przypadku pali, głównie ze względu na niejednorodność mieszanki cementowo-gruntowej, jaką wypełnia się otwory w podłożu.

Wykonywanie kolumny DSM

Z reguły kolumny DSM wykonuje się w gruncie spoistym, ale dopuszczalne jest też wykorzystanie podłoża piaskowego bądź żwirowego. Pojedyncza kolumna tworzona jest za pośrednictwem zagłębionego w gruncie mieszadła, umieszczonego na szybkoobrotowej głowicy, które obracając się – odspaja grunt rodzimy. Grunt ten wymieszany zostaje z cementowym spoiwem, które dozowane jest za pomocą zintegrowanej instalacji pneumatycznej. Konsystencję spoiwa dobiera się w zależności od skali występowania wód gruntowych, dlatego czasem do otworu tłoczona jest również sucha mieszanka cementu i wapna.

Specjalnie ukształtowane mieszadło palownicy, pogrąża otwór kilkuetapowo do projektowanej głębokości, wypełniając jednocześnie powstającą przestrzeń cementowym zaczynem łączącym się z odspajanym gruntem. W ten sposób formowana jest kolumna DSM, której średnica mieści się zazwyczaj w przedziale 40-150 cm. Przy zastosowaniu kilku mieszadeł, można jednak uzyskać znacznie większe kolumny. Kolumny DSM oddalone są od siebie nie więcej, niż 2 m, ale możliwe jest także kształtowanie tzw. palisady, czyli serii przylegających wzajemnie elementów. Technika taka znajduje zastosowanie przy budowaniu konstrukcji przeciwwodnych, np. wałów rzecznych. Założenia projektowe mogą dodatkowo narzucać konieczność wprowadzenia zbrojenia do świeżo uformowanych kolumn DSM.

Kolumny DSM – kontrola jakości

Standard wykonania kolumny DSM zależy od szeregu czynników, takich jak tempo mieszania oraz zawartość spoiwa. Dobrej klasy palownice/wiertnice wyposażone są w pełni zautomatyzowaną rejestrację parametrów formowanej kolumny. Bezpośrednio po wykonaniu kolumny DSM, badana jest odporność cementogruntu na ściskanie. W celu kontroli ciągłości, wytrzymałości oraz jednorodności kolumny, dokonywane są natomiast wiercenia rdzeniowe w celu pozyskania reprezentatywnych próbek. Komplet parametrów, w tym np. informacji na temat głębokości otworu, ciśnienia, pod jakim wprowadzano iniekt oraz szybkość obrotu mieszadła – umieszcza się w specjalnej metryce dedykowanej każdej kolumnie DSM.

Polecany wykonawca

Wzmocnienia podłoża

Technologie wzmacniania podłoża i gruntów, metody wzmacniania podłoża w budownictwie.

Fundamenty palowe

Fundamenty do posadowienia budynków i obiektów, do zabezpieczenia głębokich wykopów, stabilizacji gruntów o małej nośności.