Pale CFA 

Pale CFA

Rozszerzona nazwa tego pali CFA (Continous Flight Auger), to pale formowane świdrem ciągłym. Palowanie w oparciu o tą technologię, polega na wykonywaniu pali wierconych betonowanych na mokro w podłożu. Pale CFA są powszechnym elementem konstrukcyjnym wykorzystywanym przy budowaniu głębokiego posadowienia pod ekrany akustyczne wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Pale CFA zastosowanie

Stosuje się je również przy wykonawstwie związanym z budową obiektów mostowych oraz wznoszeniu konstrukcji oporowych, z zastosowaniem ścian palowych. Wśród ścian palowych, wyróżnia się następujące typy: sąsiadujące, blokujące oraz sieczne. Można je zaprojektować jako tymczasowe albo stałe wsporniki proste/podparte bądź wykorzystać ich zdolność do przenoszenia pionowych obciążeń.

Średnica Pali CFA

Tradycyjne pale CFA posiadają średnicę od 40 do 120 cm oraz wysokość do 20 m. Takie parametry zbrojonych pali CFA, zapewniają dużą nośność (nawet 7500 kN/szt.). Oprócz ponadstandardowej wydajności, kolejną zaletą pali CFA, jest możliwość wykorzystania ich na wielu rodzajach gruntów. Specyfika technologii CFA, pozwala na zastosowanie jej na terenach wrażliwych na hałas, wibracje czy wstrząsy, w tym m. in. na obszarach o dużej bioróżnorodności.

Polecany wykonawca

Palce CFA – Specyfikacja

Technologia CFA w praktyce

Ze względu na swoje gabaryty, pale CFA często wykorzystuje się jako fundamenty dla ekranów akustycznych. Słupy naziemne spajane są z palem za pośrednictwem starterów zbrojeniowych albo specjalnych kotew. Ekrany rozlokowane wzdłuż drogi nie są narażone na duże obciążenia (głównie parcie bocznego wiatru), dlatego zwykle średnica pali CFA, używanych do posadowienia całej konstrukcji, nie przekracza 1 m i głębokości 8 m. W podobnej funkcji sprawdzają się także przy wznoszeniu różnych konstrukcji mostowych, szczególnie zlokalizowanych w ciągach drogowych. Zastosowanie technologii CFA jest tańsze, niż inne, bardziej agresywne i uciążliwe metody palowania, wydatnie przyspiesza też czasową realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

W jaki sposób wykonuje się pale CFA?

Pierwszym etapem jest użycie świdra ślimakowego i wywiercenie otworu zbieżnego z projektowaną głębokością pala. Wiercenie odbywa się w sposób ciągły, stąd kubatura urobku wydostającego się poza jego obręb – jest niewielka, w większości bowiem grunt rozpychany zostaje na boki. Zapewnia to zwartą strukturę ścian otworu oraz chroni przed ewentualnym rozluźnieniem i zasypaniem. W trakcie podciągania sprzętu, do środka otworu przez rurę rdzeniową świdra, wtłaczana jest mieszanka betonowa o odpowiedniej konsystencji. Cała procedura toczy się w kontrolowanym tempie, aby zapewnić formowanym palom optymalne parametry. Właściwy dobór ciśnienia, pod jakim wpompowywany jest beton, gwarantuje utrzymanie stabilności otworu i idealne związanie trzonu pala z gruntem. W płynnej jeszcze mieszance betonowej, z pomocą wibratora, pogrąża się szkielet zbrojenia, zazwyczaj nie na pełnej głębokości pala. Stosując palownicę dużej mocy z napędem hydraulicznym oraz automatyczną rejestracją parametrów wiercenia i formowania, w ciągu 8-godzinnego dnia pracy, można wykonać nawet do 200 mb pali CFA.

Udoskonalanie technologii palowania CFA

Na rynku budowlanym można spotkać się z szeregiem różnych modyfikacji tradycyjnej metody formowania pali CFA. Technika kształtowania pali Starsol zakłada wykorzystywanie pracy podwójnej rury rdzeniowej, co pozwala jeszcze większe ograniczenie ryzyka naruszenia struktury gruntu obudowanego wokół otworu. Z kolei przy tworzeniu pali PCS Lambda, średnica świdra jest większa, niż w przypadku pali CFA, a ilość urobku przemieszczającego się na powierzchnię zdecydowanie mniejsza. Pale CFP to połączenie technologii CFA z klasyczną techniką palowania. Dwie niezależne głowice, na jakich osadzony jest świder oraz rura osłonowa, obracają się w metodzie CFP w przeciwnych kierunkach. Większość nośność od pali CFA mają pale Soilex, powstające przez wtrysk mieszanki betonowej pod wyższym ciśnieniem, które poszerza komorę nad podstawą. Zupełnie odmienna charakterystyka towarzyszy mikropalom CFA, które oprócz wykorzystywania tradycyjnej technologii, różnią się dodatkowymi zabiegami iniekcji. Wysokociśnieniowe wtryski pozwalają na uformowanie się tzw. buławy nośnej mikropala na wzór rozwartej kotwy gruntowej.

Elementy specyfikacji technicznej pali CFA

Intensywna rozbudowa infrastruktury drogowej w Polsce trwa nieprzerwanie od chwili członkostwa naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej. Jest to spowodowane otwarciem szerokiego strumienia środków finansowych na modernizację oraz budowę nowych odcinków szlaków komunikacyjnych. Wydatkowanie środków unijnych, jak tych pochodzących bezpośrednio z rodzimego budżetu państwa, w większości przypadków wymaga zastosowania procedury przetargowej. W momencie ogłaszania przetargu nieograniczonego budowę odcinków dróg czy mostów, wśród licznych dokumentów – konieczne jest przygotowanie przez inwestora oraz udostępnienie oferentom tzw. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

STWiORB, która musi być zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. – to opracowanie ze zbiorem wytycznych dotyczących zakresu, sposobu wykonania poszczególnych robót oraz warunków ich odbioru. Nie inaczej jest przy przetargach cząstkowych, np. na wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego palami CFA przed realizacją inwestycji drogowych. Wyodrębnienie palowania i rozpisanie przetargu na wzmocnienie gruntu metodą CFA, związane jest przede wszystkim z faktem, iż technologia wymaga odpowiedniego doświadczenia i zaangażowania specjalistycznej firmy.

Ogólny zakres specyfikacji technicznej dla pali CFA

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawiera szereg elementów/informacji na temat wymagań, w oparciu o jakie wykonawca zobowiązany jest zrealizować określony zakres danego przedsięwzięcia budowlanego. W przypadku przetargu na wykonanie palowania CFA, inwestor podaje szczegółowy zakres/etapy całego zadania, w tym m.in.:

  • wykonanie projektu technologicznego,
  • wytyczenie osi pali CFA,
  • wykonanie pali CFA wraz ze zbrojeniem oraz ścięcie głowic do wymaganej w projekcie rzędnej,
  • inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu pali CFA,
  • wykonanie metryk pali i badań próbnych obciążeń statycznych oraz ciągłości,
  • przygotowanie głowic pali CFA do zespolenia z fundamentem obiektu,
  • przedłożenie dokumentów niezbędnych do odbioru robót palowych.

W STWiORB inwestor zobowiązuje wykonawcę do realizacji robót palowania zgodnie z projektem oraz obowiązującymi normami. Podana jest tam również specyfikacja w zakresie rodzaju mieszanki betonowej, z jakiej wykonane mają zostać pale CFA, a także parametry zbrojenia. W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znajdują się też zazwyczaj informacje na temat wymaganego sprzętu i jego funkcjonalności oraz wymagania odnośnie transportu. Z reguły inwestor określa ponadto w STWiORB kryteria kontroli, jakim podlegać będą prace związane z przedmiotem zamówienia, w tym np. jakość materiałów, głębokość otworów czy standard formowania pali CFA.

Wykonawca powinien również posiadać odpowiednie dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu. Konieczna jest także wizualna kontrola rzeczywistych warunków gruntowych i skorelowanie ich z wynikami podanymi w dokumentacji geologicznej – na podstawie obserwacji urobku. Częstym elementem specyfikacji technicznej przy przetargu, jest wymóg przedstawienia przez oferenta stosownych referencji, które stanowią potwierdzenie doświadczenia i specjalizacji w zakresie technologii CFA.

Przetarg na pale CFA – szczegóły wytycznych w zakresie prawidłowego wykonania i odbioru

Inwestor może narzucić w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymóg zastosowania mieszanki betonowej o określonych bądź minimalnych parametrach, np. klasa betonu min. B35, a ilość cementu nie mniejsza, niż 325 kg/m3 (układanego na sucho) i 375 kg/m3 (na mokro). Możliwe jest również wskazanie klasy wodoszczelności betonu (np. W8), a także maksymalnej dopuszczalnej zawartości powietrza w mieszance (np. 2 proc.). W przypadku zbrojenia, wykonawcy mogą spotkać się w STWiORB z koniecznością zatopienia w mieszance odpowiednio skonstruowanych koszy stalowych lub stali profilowej oraz potrzebą zastosowania rury osłonowej.

Inspektor nadzoru, działający w imieniu inwestora, może zakwestionować użycie maszyn/urządzeń, które nie spełniają wymogów jakościowych i wytycznych wskazanych w specyfikacji technicznej. Jeśli chodzi o wiertnicę, to może zostać narzucony wymóg wyposażenia jej w automatyczny rejestrator parametrów produkcyjnych (np. monitorowanie długości pala, oporu wiercenia czy ciśnienia i ilości wpompowywanego betonu). W STWiORB zwykle określona zostaje też metodologia wyodrębniania i wykonywania badań na próbkach, np. pod kątem wytrzymałości, ciągłości trzonu pala czy nośności.

Ważnym elementem specyfikacji technicznej jest także obowiązek wyposażenia każdego pala w metrykę, która obejmuje m.in.: numer, datę wykonania, lokalizację, rzędną dla poziomu roboczego, długość, ilość wykorzystanej mieszanki betonowej oraz gatunek stali zbrojeniowej. Warto ponadto zwrócić uwagę na fakt, iż wykonawca pali CFA – odpowiedzialny jest za właściwe zorganizowanie i oznaczenia na placu budowy oraz przestrzeganie przepisów BHP, co również powszechnie znajduje odzwierciedlenie w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wzmocnienia podłoża

Technologie wzmacniania podłoża i gruntów, metody wzmacniania podłoża w budownictwie.

Fundamenty palowe

Fundamenty do posadowienia budynków i obiektów, do zabezpieczenia głębokich wykopów, stabilizacji gruntów o małej nośności.