Pale CFA 

Pale CFA

Rozszerzona nazwa tego pali CFA (Continous Flight Auger), to pale formowane świdrem ciągłym. Palowanie w oparciu o tą technologię, polega na wykonywaniu pali wierconych betonowanych na mokro w podłożu. Pale CFA są powszechnym elementem konstrukcyjnym wykorzystywanym przy budowaniu głębokiego posadowienia pod ekrany akustyczne wzdłuż autostrad i dróg szybkiego ruchu.

Pale CFA zastosowanie

Stosuje się je również przy wykonawstwie związanym z budową obiektów mostowych oraz wznoszeniu konstrukcji oporowych, z zastosowaniem ścian palowych. Wśród ścian palowych, wyróżnia się następujące typy: sąsiadujące, blokujące oraz sieczne. Można je zaprojektować jako tymczasowe albo stałe wsporniki proste/podparte bądź wykorzystać ich zdolność do przenoszenia pionowych obciążeń.

Średnica Pali CFA

Tradycyjne pale CFA posiadają średnicę od 40 do 120 cm oraz wysokość do 20 m. Takie parametry zbrojonych pali CFA, zapewniają dużą nośność (nawet 7500 kN/szt.). Oprócz ponadstandardowej wydajności, kolejną zaletą pali CFA, jest możliwość wykorzystania ich na wielu rodzajach gruntów. Specyfika technologii CFA, pozwala na zastosowanie jej na terenach wrażliwych na hałas, wibracje czy wstrząsy, w tym m. in. na obszarach o dużej bioróżnorodności.

Polecany wykonawca

Palce CFA – Specyfikacja

Technologia CFA w praktyce

Ze względu na swoje gabaryty, pale CFA często wykorzystuje się jako fundamenty dla ekranów akustycznych. Słupy naziemne spajane są z palem za pośrednictwem starterów zbrojeniowych albo specjalnych kotew. Ekrany rozlokowane wzdłuż drogi nie są narażone na duże obciążenia (głównie parcie bocznego wiatru), dlatego zwykle średnica pali CFA, używanych do posadowienia całej konstrukcji, nie przekracza 1 m i głębokości 8 m. W podobnej funkcji sprawdzają się także przy wznoszeniu różnych konstrukcji mostowych, szczególnie zlokalizowanych w ciągach drogowych. Zastosowanie technologii CFA jest tańsze, niż inne, bardziej agresywne i uciążliwe metody palowania, wydatnie przyspiesza też czasową realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego.

W jaki sposób wykonuje się pale CFA?

Pierwszym etapem jest użycie świdra ślimakowego i wywiercenie otworu zbieżnego z projektowaną głębokością pala. Wiercenie odbywa się w sposób ciągły, stąd kubatura urobku wydostającego się poza jego obręb – jest niewielka, w większości bowiem grunt rozpychany zostaje na boki. Zapewnia to zwartą strukturę ścian otworu oraz chroni przed ewentualnym rozluźnieniem i zasypaniem. W trakcie podciągania sprzętu, do środka otworu przez rurę rdzeniową świdra, wtłaczana jest mieszanka betonowa o odpowiedniej konsystencji. Cała procedura toczy się w kontrolowanym tempie, aby zapewnić formowanym palom optymalne parametry. Właściwy dobór ciśnienia, pod jakim wpompowywany jest beton, gwarantuje utrzymanie stabilności otworu i idealne związanie trzonu pala z gruntem. W płynnej jeszcze mieszance betonowej, z pomocą wibratora, pogrąża się szkielet zbrojenia, zazwyczaj nie na pełnej głębokości pala. Stosując palownicę dużej mocy z napędem hydraulicznym oraz automatyczną rejestracją parametrów wiercenia i formowania, w ciągu 8-godzinnego dnia pracy, można wykonać nawet do 200 mb pali CFA.

Udoskonalanie technologii palowania CFA

Na rynku budowlanym można spotkać się z szeregiem różnych modyfikacji tradycyjnej metody formowania pali CFA. Technika kształtowania pali Starsol zakłada wykorzystywanie pracy podwójnej rury rdzeniowej, co pozwala jeszcze większe ograniczenie ryzyka naruszenia struktury gruntu obudowanego wokół otworu. Z kolei przy tworzeniu pali PCS Lambda, średnica świdra jest większa, niż w przypadku pali CFA, a ilość urobku przemieszczającego się na powierzchnię zdecydowanie mniejsza. Pale CFP to połączenie technologii CFA z klasyczną techniką palowania. Dwie niezależne głowice, na jakich osadzony jest świder oraz rura osłonowa, obracają się w metodzie CFP w przeciwnych kierunkach. Większość nośność od pali CFA mają pale Soilex, powstające przez wtrysk mieszanki betonowej pod wyższym ciśnieniem, które poszerza komorę nad podstawą. Zupełnie odmienna charakterystyka towarzyszy mikropalom CFA, które oprócz wykorzystywania tradycyjnej technologii, różnią się dodatkowymi zabiegami iniekcji. Wysokociśnieniowe wtryski pozwalają na uformowanie się tzw. buławy nośnej mikropala na wzór rozwartej kotwy gruntowej.

Wzmocnienia podłoża

Technologie wzmacniania podłoża i gruntów, metody wzmacniania podłoża w budownictwie.

Fundamenty palowe

Fundamenty do posadowienia budynków i obiektów, do zabezpieczenia głębokich wykopów, stabilizacji gruntów o małej nośności.